Skoleskoven
Ide/skitse til værk i forbindelse med kunstruten Bjergby-Mygdal af Team Skovsnogen v. billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning


Forhistorie
Landsbyrådet i Bjergby-Mygdal har bedt os om at lave et værk, som en del af det overordnede kunstprojekt ”Kunstruten” mellem Bjergby og Mygdal. Og vi blev bedt om at finde et egnet sted langs et stisystem ved Bjergby. Og valget faldt på Bjergby-Mygdals Skoles lille skov ved Granvænget. Skoven blev foræret til den daværende Bjergby-Mygdal Kommune af Pastor Niels Dael i 1950 mod at kommunen forpligtigede sig til at skoven stedse skal ligge som legeplads for skolen. I dag fremstår skoven som tilgroet og ufremkommelig, ligesom det er svært at finde adgangsvejen, samt hvilket område den dækker.


Ide
Vores bidrag til Kunstruten er at give ”skoleskoven” tilbage til børnene, skolen og hele lokalsamfundet. Og vi vil gerne indrette den på en måde som kan stimulere de besøgendes egen kreativitet og skaberkraft. Ideen er også at Skoleskoven ikke må blive et statisk rum. Men et rum som hele tiden kan udvikle sig.
Endelig skal Skoleskoven kunne trække på nogle af de fortællinger området i forvejen besidder, ligesom et besøg i Skoleskoven naturligt skal lede publikum videre ad stisystemet omkring Bjergby.


Hvordan
Vi vil for det første installere en række fysiske elementer, der kan stimulere de besøgende visuelt. Og det vil vi gøre ved at lege med nogen af de elementer, som historisk er forbundet med skolen/lærdom. Men vi opstiller også nogle forslag til hvordan man kan bruge skoleskoven og hvordan man selv kan bygge videre. Det kan på en måde sammenlignes med Legoklodser. Hvor vi stiller de første klodser op og opfordrer til at bygge videre.


Indretning/faciliteter
I indretningen af skoleskoven vil vi lægge en stemning an, der giver plads til nostalgi, alvor, humor, undren og et strejf af uhygge. Fra nutidens højteknologiske skole/hjem kommer man ud i et rum, der er modeleret ud fra elementer som forbindes med den klassiske skole, sådan som den måske så ud på pastor Daels tid. Og det rum som opstår omkring skoven og de opstillede elementer skulle gerne stimulere til undersøgelse, refleksion, undren og diskussion børn, unge, voksne og ældre imellem. Vi lægger derfor vægt på at skabe et ”rum” der ikke kun appellerer til børn – men til alle aldersgrupper.


Uglen
Centralt i skoven vil vi opstille en 4-5 meter høj ugle moduleret af beton.
Den store ugle i Skoleskoven
Med uglen bygger vi videre på en af de fortællinger, der i forvejen er i Bjergby. Nemlig Peter Jensens betonfigurer på Peterspladsen i Bjergby. Men hvor Peter Jensens figurer overvejende består af eksotiske dyr fra andre kontinenter, vælger vi en fugl som findes lokalt, men som ikke er mindre eksotisk; uglen. Og hvor Peter Jensens figurer står under åben himmel, vil uglen i skoleskoven stå mere skyggefuldt, og derfor med tiden blive malet med naturens egne farver i form af mos og alger. Uglen kan derfor også ses som en reference til den Romantiske have, hvor man meget bevidst arbejde med forfald og så det som positivt og smukt; at noget forfalder og går i et med naturen. Uglen bliver det centrale element i opbygningen af Skoleskoven. Og i forhold til læring kan uglen være afsæt for en dialog om de referencer naturen giver os, hvor uglen ses som symbol for visdom.


Andre elementer i Skoleskoven
Uglen er som nævnt det centrale element. Men derudover vil vi gerne installere en række andre elementer som kan være med til at underbygge den stemning og funktion som vi tilstræber.
Vi vil gerne som velkomst til skoleskoven lave en udskåret portal der markerer indgangen til skoven, og som angiver skovens navn; Skoleskoven. Og vi vil visuelt markere skovens afgrænsning ved hjælpmarkører/steler.
Dernæst vil vi installere en pavillon som kan fungere som et udendørs klasselokale.Udover at fungere som klasselokale vil pavillonen også kunne være rammen om møder og andre sammenkomster.
Andre elementer vi vil arbejde med er en stor sort tavle. Vi vil ophænge en lille skoleklokke. Og vi arbejder derudover med tanken om at installere et par kæmpe bøger, et skelet, en globus og måske en skammekrog
.
Selvom skoleskoven er tænkt som et tilbud til alle borgere er det vigtigt for os at der skabes en særlig tilknytning til Bjergby-Mygdal Skole. Vi vil derfor gerne etablere en fysisk forbindelse mellem de to steder.
Vi forestiller os at der laves en række små flag, der kan bæres i hånden og bringes med, når en eller flere klasser skal besøge Skoleskoven. Flagene vil derfor signalere overfor omverdenen, hvor man er på vej hen. I Skoven kan flagene monteres på pavillonen eller i en holder, ligesom der kan være en holder til flagene hjemme på skolen..


Hvad kan man bruge skoleskoven til
Pastor Niels Dael ønskede som nævnt at skoven skulle være et rum for leg. Men vi vil også gerne bidrage til at Skoleskoven gennem legen bliver et rum for alvor og læring. Således at der skabes rum for lege, der også udvikler elevernes evner. Vi vil derfor udvikle en manual i tilknytning til skoleskoven med forslag til aktiviteter. Til grund for denne manual vil vi trække på Frederik Frøbel, der netop forbandt legen med alvor. Og at legen kunne lære børn og unge om teknik og være værdifuld for både den menneskelige og åndelige
udvikling. Hertil kommer at Fröbel havde et særligt forhold til naturen, som han mente indvirkede på følelseslivet. Og det var derfor uhyre vigtigt at bringe børnene i kontakt med naturen, lære dem at færdes i den og glæde sig over den. Og han så helst at hvert barn havde lejlighed til at dyrke et lille stykke jord. Hvilket alt sammen vil være en mulighed i Skoleskoven
Frøbel, der blev født for i Tyskland for130 år siden, udviklede en metodik, hvor man trin for trin, i en særlig rækkefølge, skulle udvikle barnets evner. Han lagde særlig vægt på geometriske figurer og inddelte sit legemateriale i fire grupper. Legemernes, fladernes, liniernes og punkternes serie. Han kaldte sit materiale for legegaver.


Manual
I dag bruger man ikke længere Frøbel’s gaver. Men vi vil meget gerne tage ham op igen og læse ham ind i nutiden. Og hvor man traditionelt arbejdede med Fröbels gaver i en skala som passer ind i et almindeligt institutionslokaler, og ud fra et købt system. Vil vi omsætte Frøbel’s gaver til en manual for forskellige ”lege” i skoleskoven. Frøbel har f.eks en gave hvor der bygges med små pinde med tykkelse som tændstikker. Men i skoven kan der arbejdes med grene og rafter. Og det er muligt at komme op i stor skala og arbejde med konstruktioner, som også kan inspirere de ældste klassetrin.


Ritualer/traditioner omkring skoleskoven
Flagene der blev beskrevet ovenfor er et eksempel på et ritual/tradition. Men vi vil også gerne udvikle andre ritualer eller traditioner omkring brugen af skoven. Også gerne nogle som knytter det øvrige lokalsamfund til skoven. F.eks en tradition for 9.klasse: ”vi tager afsked med skolen med ikke med skoleskoven”. ”Skoleskovens dag” der kan være en fast årlig tradition for 0-9 klasse. Og en ”introdag til Skoleskoven for 0.klasse”

1/8

1/2

1/5

1/12