Hvem

 

Projektet startede i 2009 som et samarbejde imellem Schmidt, Taaning og Friluftsrådet.
Skovsnogen er et kreativt arbejdsfællesskab, startet af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning, som sammen med en skiftende gruppe af kunstnere skaber projekter i det offentlige rum. Skovsnogen arbejder indenfor områderne kunst, design, lyrik, folkekunst, by- og  landskabsplanlægning.Skovsnogen er en blanding af natur- og oplevelsesrum, der bindes sammen af et markeret stiforløb gennem skoven. Her har 13 billedkunstnere skabt over 30 unikke værker, der udfolder sig under åben himmel. Ingen bygningsvedligeholdelse og et minimum af driftsomkostninger gør at der er 100 % fokus på kunstnerne og udviklingen af nye værker.En af de mere unikke forhold ved skovsnogen er det succesfulde samarbejds-grundlag. Stedet har haft stor glæde af samarbejde med erhvervslivet. F.eks blev værket fabrik/Produzione af John Kørner skabt  i samarbejde med HICON (Aalborg) som blandt andet laver altaner i beton. Thomas Wolsings værk “Sospiro” blev til i tæt samarbejde med J.A. Plastindustri (Thy) hvor op mod 20 medarbejdere har været beskæftiget med at konstruere den særegne farvestærke gevækst.Skovsnogen Artspace bygger på en meget stærk lokal forankring og vi har et tæt samarbejde med Karstoft & Skarrild Borgerforeningen, der stiller med frivillig arbejdskraft i forbindelse med nye udstillinger. Karstoft landsby bruger også Skovsnogen til at markedsføre sig – bl.a. på deres byskilt og i en video om landsbyen på nettet. Hjælpen og støtten fra lokal-miljøet er uundværligt for Skovsnogens eksistens.” skovsnogen emmer af kvalitet, vilje vovemod og fornemmelse for perspektivrig samtidskunst. Det er råt, vildt, sejt og refleksivt det, der foregår og projekteres I Skovsnogen. Her er rum og tanke for kunstens nye platforme og muligheder”.

- Bente Jensen, Kunstanmelder og skribent bl.a. på Kunsten.nu og Herning Folkeblad

Who

 

The project started out in 2009 as a collaboration between Scmidt, Taaning and the Danish Outdoor Council.
Skovsnogen is a creative partnership founded by the artists René Schmidt and Søren Taaning. Skovsnogen creates new projects in public spaces together with a changing group of artists. Skovsnogen is working in the field of art, design, poetry, folk art, urban and landscape planning.Skovsnogen is a mixture between nature and recreation space, combined with a marked route through the forest. Here 13 artists has created over 30 unique art-pieces, that unfolds beneath the open sky. No building maintenance and a minimum of operating costs makes it possible to focus 100 % on the artists and the development of new artworks.One of the more unique circumstances about skovsnogen is the successful collaboration-foundation. The place has had great pleasure in collaborations with local business companies. For example the work  factory/Produzione by John Kørner was made by collaborating with the company HICON (Aalborg) that specializes in making concrete balconies. Thomas Wolsing's piece “Sospiro” was made in collaboration with J.A. Plastic-company (Thy) where close to 20 employes has been involved in constructing the characteristic colorful excrescence.Skovsnogen Artspace builds on a strong local rooted support and has a great co-operation with the Karstoft & Skarrild citizen union, who contributes with volunteer workforce when needed for new projects. Karstoft village also use Skovsnogen in marketing themselves like in their city-sign and on their webpage. The help and support from the local environment is indispensable for the existence of Skovsnogen.

"Skovsnogen exudes quality, commitment, courage and sense of promising contemporary art. It is raw, wild, tough and reflectively, what is happening and projected in Skovsnogen. Here's  a space and thought for new platforms and opportunities for the art".

- Bente Jensen, Art Reviewer and writer for Kunsten.nu and Herning Folkeblad among others.