Skovsnogen Artspace – Et udendørs galleri

 

Skovsnogen Artspace har taget navn efter Monstums enorme værk, der befinder sig i starten af ruten, en slags eksemplificering af den dobbelte funktion, som Skovsnogen Artspace har; kunstprojekt-møder-naturlegeplads.

 

Skovsnogen Artspace er et udstillingssted, der ikke defineres ved hjælp af vægge og tag, men som udspiller sig under åben himmel i en vestjysk skov.


Skovsnogen Artspace konfronterer traditionelle forestillinger om mødet mellem kunst og publikum og formidler samtidskunsten til nye publikumsgrupper og giver kunstnere nye muligheder for at skabe og præsentere deres værker.I et skovområde der dækker 25 hektar i Døvling Meldgaard Skov, godt 30 km syd for Herning, har 13 billedkunstnere skabt over 30 unikke værker der udfolder sig under åben himmel og Skovsnogen er det første udstillingssted af sin art herhjemme hvor eksperimenterende samtidskunst forenes med friluftsliv og naturoplevelser.

Initiativtagerne bag Skovsnogen har haft et tæt samarbejde med erhvervsliv, kommune, foreninger og lokale i området, og der er opstået et slags partnerskab; en gensidig respekt og et fælles ejerskabsforhold forankret i både kunsten og de bidrag og tjenesteydelser som folkene bag Skovsnogen har kunnet trække på.

Skovsnogen Artspace er altid åbent, altid gratis, og du er altid velkommen!” Når jeg kommer til Jylland skal jeg se Skovsnogen der byder på både John Kørnes fabrik ‘Produzione’ (med et halvhemmeligt og hyggeligt nattely i maven), et gotisk skur af René Schmidt, en skilteskov, udført af Morten Alsinger, samt Sophie Hjerls performance/installation … Og der kommer mere til henad vejen! Hold derfor et vågent øje med www.skovsnogen.dk

-Trine Ross, Kunstanmelder og skribent, bl.a. på Politiken

Skovsnogen Artspace - An outdoor Gallery

 

Skovsnogen (means The forest Snake in danish) Artspace is named after Monstums tremendous work that is placed in the beginning of the route, a kind of exemplification of the double feature, which Skovsnogen Artspace has; art project-meets-nature playground.Skovsnogen Artspace is an exhibition space that is not defined by walls and ceiling, but unfolds under the open sky in a West Jutland forest.


Skovsnogen  Artspace confronts traditional ideas about the encounter between art and audience and convey contemporary art to new audiences and gives artists new opportunities to create and present their works.In a forrest area covering 25 hectares in Døvling Meldgaard Forest, about 30 miles south of Herning, 13 artists has created over 30 unique works that unfolds under the open sky and Skovsnogen is the first exhibition venue of its kind in Denmark, where experimental contemporary art is combined with recreation and nature experiences.

The founders of the Skovsnogen has been working closely with business, municipality, associations and local community, and there has been a kind of partnership, mutual respect and a shared ownership rooted in both the art and the contributions and services the people behind the Skovsnogen has been able to benefit from.

Skovsnogen Artspace is always open, always for free and you are always welcome!"When I get to Jutland, I have to see Skovsnogen who offers both John Kørnes factory 'Produzione' (with a semi-secret and cozy shelter in its stomach), a Gothic shed by René Schmidt, a sign-forest, conducted by Morten Alsinger and Sophie Hjerl's performance / installation ... And there is more stuff along the way! Therefore, keep an eye out for www.skovsnogen.dk "

-Trine Ross, Art Reviewer and writer for Politiken among others